Nechte svou duši být vaším pilotem

by Moritz Ulrich |
April, 2019
Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare

Radha volákeKrišnovi, k tomu, kterýzaujalmésrdce, mysl, tělo a duši, mévšechno, mévše! KrišnalaskavěnazýváRadhu, jehomilou, jménem Rama, cožznamená “mojekrálovno, mépotěšení” – tohle je zamilovanýrozhovormeziduší – Radha a Bohem – Krišna

Jivamukti Yoga Chant Book Kirtan Chants (14)

Audio by Moritz Ulrich

Slovodušemápravděpodobněneomezenýpočetvýznamůainterpretací. Záležínafilosofickémnebonáboženskémpozadí, názory se mohourůznit, od neexistujícíduše k tomu, žemámemnohoduší a nebodokonceizlouduši. Z pohledujógy, slovodušemůžebýtpopsánorůznýmitermíny, a tak se konceptstávárafinovanějším. Dva, kteréjsouvšeobecně v literatuřeuváděné, jsoujīva a ātman. Jīva, tím se míníindividuálníduše a ātmandušekosmická. Individuálnídušemůžebýtpovažována za nositele -vehikulum – pro dušikosmickou. Povozmáfyzickétělo a smysly, kterémohouobjevovat a prozkoumávatsvětvyužitímpocitůaemocí. Také je vázanýMājou – iluzí. Máformy, jména a kvality a je závislénačase a prostoru. Jīvanámumožňujecítit se šťastně a smutně, cítitbolest, býtrozlobení a mítobavy, ātman je neomezený a neohrožený, můžebýtzrealizovanýběheminkarnacevefyzickémtěle. A to je také to, co se lišíodtermínu Brahman, který je absolutní, všudepřítomný a jeden bez druhého. Našekosmickádušemůžebýtpovažována za věčnéjá, jádronašehobytí, kterénebylonikdyzrozeno a nikdynezemře. Častostarobyláliteraturavysvětlujeātmanatak, co my jednodušenazýváme “duší” v angličtině, i v češtině.

 

Někteřílidétvrdí, žedokážídušivyléčit. Jakmůžebýtduševyléčena? Nenídušeužcelistvá a kompletní? Mámdojem, že se tímmyslí to, že my sipamatujemenašiduši a učíme se k nípřistupovat, ale zároveňjsmesivědomifyzickénádoby a nositele. Myšlenka, ženěcomusíbýtopravenoneboléčeno, se zdábýthluboko v našísoučasnékultuřezakořeněna. Odkudpocházízávislostna tom, žechcemedělatvěcivětšími, lesklejšími a výraznějšími? Zvláštěněco, jakonašeopravdovéJá, které je láska a světlosamo. Sharon Gannon námvesvéesejipřipomínápamatovatsina dobro. To je to, co pravéléčeníduše pro měznamená. Najítzpůsoby a použítjógovépraktiky k tomu, abychomviděli, cítili a zažívali dobro uvnitřivně. Pokudbudemeschopniužítsibožskousladkostvšeminašimismysli v nási v ostatních, takpakužnenínicpotřebaléčit. Co se týkámyšlenkykosmickéhoātmanu, tak to může pro násněkteréfungovat, pokudjsoukarmickásemínkadostatečně proto zralá. Prozkoumávánívrstevnádoby pro dušimůžebýtzrovnatakdůležité, zvlášťběhemživota. Jediněskrzehluboképorozuměnívšechrůznýchvrstevnašehobytí a poznánítoho, jakjsouvšechnaspojena, můžemedosáhnoutstavujīvanmukta, bytost, která je osvobozena za života.

Nemělibychompopíratnašebožskéjáa ani pozemskéjá, pokudchcemeopravdověporozuměttomu, jakJóga, Uniefunguje. Prvnímkrokemnacestě za dobrodružstvímpamatovánísinašíduše je, uvědomitsi ji a přijmoutjejíexistenci. Shri Brahmananda Sarasvati jednodušeřekl, prvnímkrokem k Józe je to, žebychom ji měliopravduchtít! A zárověňbychomměliuctívatletadlonašíduše – našefyzickétělo. Představsi, duše je pilotemtohotoletadla. Praktiky, jakoasány a pranajámajsou pro toto perfektní a neměli by býtpovažovány za méněpokročilé a ménědůležité k dosaženíosvícení. Jakjednouzačnemebýt v kontaktu s našíduší, může se nám to zdátděsivé, nechat ji, aby násvedla. Jakokdyžsedíte v letadle, kdedveře do pilotníkabinyjsoupevněuzavřené a mohoubýtotevřenypouzesprávnýchbezpečnostnímkódemautorizovanýmčlenemposádky. Vevzduchu se můžemeprostějenoddatrozhodnutím, kterádělá pilot. I přesto, žemůžeme “vědět”, kamletíme, taksinemůžemebýt 100% jisti, natožpakmítmožnostzasahovat a kontrolovatsměr, rychlostnebovýšku. Nejlogičtějšímožností se zdávěcipustit a důvěřovat.

 

Ale co když se ponasnažímenajítmírumilovnoucestu do kabiny, promluvíme s pilotem a společně v hlubokém a přátelskémvztahuzapracujeme a poletímespolunadobrodružnoucestunašehoosudu? Nebude o hodnějednoduššídíkytomutoharmonickémuvztahuvrátit se zpět do svéhosedadla, užítsivýhled z okna a relaxovat? Tato metaforanemásamozřejměnicspolečného s realitouvětšinyletadel, vekterých v dnešníchdnechlétáme(a z dobréhodůvodu), ale někdysipředstavitněconepředstavitelnéhonámmůžepomoctjít za našeběžnémyšlenky. A taksimůžemenakonecužítspojenínašehofyzického a pozemskéhoaspektu (pasažéři) a našíduše (pilot), místotoho, abychompoužívalibuďjedno a nebodruhé.

 

Autor: Moritz Ulrich

Přeložila: NaděždaBrzobohatá (https://www.yogalokah.cz/l/duben-nech-dusi-byt-tvym-pilotem/)

Originál zde.

Teaching Tips

  1. Explore the 5 koshas. Find ways to explore them separately as well as jointly as a whole.
  2. Teach asana as a way to realize the changing of our physical body. Because it is changing it cannot be our true unchanging Self.
  3. Talk about the idea of effort and surrender. How can vigorous practices help us to ultimately let go?
  4. Other non-human animals have souls too. Are they experiencing their physical vehicle as being separated from their cosmic soul as much as we do? Or might they be worried seeing us bouncing back and forth in-between the two?
  5. The breath is the most effective way to feel the interconnectedness of being. Every molecule we inhale has been inside the lungs of another breathing being. 
  6. Play: “Let Your Soul Be Your Pilot” by Sting.