Plátek pravdy

by Hari Mulukutla |
February, 2019
satyam brūyāt priyam brūyāt na brūyāt satyam apriyam priyam anritam na brūyāt esha dharmah sanātanah

Tato verze v jazyceSánskrt je ze spisuManusmriti 4:138 a shrnujeproblémyvěčnéfilosofienebotaké sanātana dharma. Překladzní: 

 

“Řeknipravdu, řekni co je sladké, ale neříkej co je pravda a nenísladké, ani neříkej, co je sladké a nenípravda, tohle je moudrost”

Manusmriti 4:138

Audio by Catherine Miranda and Hari Mulukutla

Jakojogínivíme, žekdyžpoužívámesvojiřeč k mluvenílaskavých a pozitivníchslov, takvytvářímelaskovou a pozitivnírealitu. Násilná, nelasková a hanliváslovajsoudestruktivní. Slovajsoumocná.

V tomtobázlivémčase se lidéobávají, žežijemevesvětě po pravdě. Fakta a fikcejsounynípropletené, ano, nicméně, tady je ověření: Dokoncetakzvanápravda, vekterouvěříme, je taknějakabsolutní, založenanaevidenci, potvrzenaostatnímilidminebopublikována v uznávanýchnovinách, mádaleko do celépravdy. Mnoho z náscítíhluboceuvnitř, žeikdyžinformacejsouprověřené, takipřestonenabízícelourealitu. Všichnijsmevystaveniintuitivnímupocitu, který ale neberemevážně, ale kterýstálevyvstává.

 

Je to laskavé, Je to pravdivé, Je to nezbytné?

 

Podleneurovědcůsimozekvytvářívěci a vyplňujemezery, kdyžjsmesvědkemudálosti. Prý je to užitečnáevolučnístrategie, najítzkratky a ušetřittakmentálníenergii. Aby mozekušetřilzdroji, tak je lenivý. Pokud ta osobatakzněla, tak to muselotakbýt. Jsmesitakjisti, žepřísaháme, žejsmetuosobuviděli a dokonce ji rozpoznámenalavicisvědků. Jen sipředstavte ty následky, kdyžudělámechybu. Vyvinulijsme se v kognitivnískrblíky – termínkognitivnískrblíkbylprvněpředstaven Susan Fiske a Shelley Taylor v roce 1984.

 

Našetvrzení je tadytakové, žeipřesfakta a rozvzpomenutí se nanašipřímouzkušenost, je hlubocechybné a vlastněpouzejednou z verzícelépravdy. Víme z mnohapokusů, kdy za určitýchpodmínek, s dobrýmzáměrem, inteligentní, pravdiví a racionálnílidé, přišli s velmichybnýmipostřehy, založenéna tom, co slyšelinebočehosibylivelmijisti. Kognitivnímivědci, filosofové a behaviorálníekonomové se tímtozabívají. Konceptynáklonosti, implicitníhozkresleníaostatnífaktory, kterýmijsmeovlivněnijsou dost fascinující. Sledujteznovustejný film a všimnětesi, kolikvámtohouniklo, kdyžjste film vidělipoprvé.

Všichnijsmestrávilileta a úsilí k vytvořenídokonaléhoobrázkunássamých, který ale nemusíbýttakúplněpravdivýnebonezbytný. Myslímesi, žekaždýtomuvěří, protožena tom pracujemetaktvrdě. “Tolikna tom pracujeme, to musíbýtpravda!” No, našilaskaví a soucitnípřátelénechtějíranitnaše city, tak to prostěberou.

 

Posouzenípodkladutétoiluze je důležitousoučástíhledánísebepoznání. Kolikrátjsteslyšelilidiříct “Prostěbuďsámsebou, Tvéautentickéjá?”

 

Tak co je tedyopravdupravda? Existujevůbec? Někdoříká, že je mnohotypůpravdy, popsanéinteligentněrůznýmiexperty – subjektivnípravda, objektivnípravda, pravdazaloženánateorii relativity, mojepravda, tvojepravda, atd. Existujemnohovariací a úhlůpravdy. Takčímsimůžemebýtjisti? Kdyžjsmeobklopeninejistýmifakty, fikcí a chápáním?

 

Staříjogínimají toto vysvětlení:

 

“TrikālaAbādhyamIti Satyam

 

Pravda je něco, co neníovlivněnotřemifázemičasu: minulost, přítomnost a budoucnost. Satyam je Pravda. Neníovlivněnaneborozhozenačasem ani prostorem. Minulost, přítomnost a budoucnostznačílineárníprůchodčasu. Neměnný, stálý element toho, kdojsme, je jediná Pravda. Zbytek je hluk.

 

Pokládámenašemyšlenky, vnímání a našelimitovanépostřehy do časoprostoru – jsoudůležité, dávajínámsmysltohokdo, kdy a kdejsme. A ipřesto to máomezenouhodnotu v širšímobraze – kdyjsmenacestě za osvobozením a usilujeme o opravdovéjá. Studujte, jak se většinavěcí v životěmění a mění se neustále. Ročníobdobí, lidéokolonás, naševnímání, co máme a nemámerádi, naše preference a po čemtoužíme – všechno je v pohybu, takjak se pohybujemeživotem, takprožíváme. Co násnadchlo v mladšímvěkuužnemávícestejnýefekt. Co se stalo? Věciokolonás se mění, našepocity a touhy se mění. Ale přesto je zdeněco, na co můžemeukázat – našepravéjá, to se nezměnilo. Našeuchopenísebe, naúrovnivědomí, zůstávástejné, kdyjsmeprvnězískalipoznání a paměť, možnákdyžjsmebylidva, třirokymladí, tak toto vnímání se nikdyopravdunezměnilo. To je asinejblíž, jak se můžemepřiblížit k absolutnípravdě v rámcitěla a mysli. Napojení se natakovévnímánísamasebepřinášímnohýmlidempocitklidu a míru.

 

Říká se, žesivytvářímesvojivlastnírealitu. Chybněsamisebevnímáme, kvůliAvidja – chybnéporozumění, nepochopenínašehoskutečnéhojá. A také se říká, ženašepodstata a pravda je Sat-chid-ananda.

 

Shyamdas, velmiznámýpraktikant Bhakti Jógy – Jógaoddanosti, rádříkával, “Jsme Pravda, Vědomí a většinouBlaho!” Jehopřístupembylovyzdvihnoutaoslavovatradost ze života, vidětvšude a vevšímBoha. Nic nepopírat, ale vidětvšepravdivě a vesvécelistvosti. To je božsképoznání.

 

Autor: Hari Mulukutla

Originál: Jivamukti Yoga School

Přeložila: NaděždaBrzobohatá (https://www.yogalokah.cz/l/unor-2019-kousek-pravdy/)

Teaching Tips

  1. Initially, for selected sequences from the Jivamukti Yoga book, teach the asanas without too many alignment instructions.  Without much instruction, see how students respond.  See how many take the time to come into the pose using its constituent and necessary steps.  How many hurried into the pose to make it look good?  How many go about it deliberately, taking the time, being true to themselves. Maybe asking for help. 
  2. As a teacher there is a lot you can observe here.  Also, as a teacher, you can work on teaching these poses in a slow and safe manner.
  3. Then teach the same pose with instructions using the classic Jivamukti cues; 3-4 cues for each pose, breath comes first, as illustrated in Class 6 or 7. 
  4. Ask your students how they felt in both rounds.  Have students ponder on what their favorite pose is, and why?
  5. Ask what is the equivalent of the ultimate truth, that is changeless through the likes/dislikes of asanas and the surrounding struggles?  Is it not the breath, that is a linking mechanism, the aspect we can focus on as we approach the goal of – Yoga/Union.
  6. Extend your Jivamukti meditation in the class and ask your students to silently include this additional mantra: Satyam Param Dhīmahi (Truth is the greatest wisdom, meditate upon that truth)