Naše propojení a životní prostředí

by April Dechagas |
May, 2019
oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ tatsaviturvareṇyaṃ bhargo devasyadhīmahi dhiyo yo naḥ prachodayāt

Země, Vesmír, Nebesa. MeditujemenaBožskésvětlozářícíhozdroje. Kéž se inspirujínašesrdce a myšlenky

– Gayatri Mantra, Interpretation by Manorama D’Alvia

Audio by April DeChagas

V esejiodautora Barry Yeomana “Co pro násptácidělají”, kterounajdete naaudubon.com se píše o stromě v SeverníAmerice, o Borovicibělokmenné, nakterou se, jaklidé, takdalšízvířataspoléhají.
Jejímivelkými semeny se živígrizlia černímedvědi, komunitastromů je útočištěm pro jeleny, losy a velképtáky. Bělokmennáborovice rosteažnahranicilesa, a takefektivněochraňujezásobypitnévody. Hory, nakterýchvyrůstajíjsou v podstatěvodnívěže – podobnétěm, kterévídámenastřechámbudov v New Yorku.
Kořenystromůudržujípůdunamístě, předcházítakerozi, předcházílavinám, kořenystromůzabraňujíhorámrozpadnout se taknakousky. Stínystromovéhopatrazpomalujírozpouštěnísněhunajaře a předcházítakmožnýmzáplavám.
PouzejedenptákrozptylujesemínkaBorovicebělokmenné! Jeden! Tentopták se jmenujeOřešníkAmerický, černo – bílýopeřenýbratranecvrány. Ořešníkmádlouhýzobák, kterýpoužívá k otevřeníborovicovéšišky a tímdosáhnenasemínka. Buďtosemínkasnínebosi je uschovávzaduhrdla a pak je přemístí, napřesnémmístě (!) a hloubce (!), aby se stromymohlyrozrůstat.

Abychomsi to zopakovali: hory = vodnívěže, stromy = prevenceprotilavinám a potopám, ochranapitnévody, útočiště a potrava, ptáci = rozmnožovánístromů, zabraňujíkoncisvěta, lidé = zisk z tohotoceléhozázraku, způsobujínepotřebnéničení.

Tak co by se stalo, kdybytentojedenpták, OřešníkAmerický, zmizel?
Stromyzmizí, nastanepřírodníkatastrofa.

Tohle je jenjedenpříklad, jak je všenatétozemivnitřněpropojeno a vzájemnězávisléjednonadruhém. Vesvépřednášce, Alan Watts vysvětlujemyšlenku, jakvšenaplanetě – lidé, květiny, plevel, ptáci, včely, VŠECHNO – existuje, protoževšeostatníkolemexistujetaké. Květinyexistujídíkyvčelám, včelyexistujídíkykvětinám. Deštnýprales v JižníAmericeexistujedíkyprachovébouři v Africe. MírnéklimaAmerickéhoSeverozápuexistujedíkydeštnémupralesu v JižníAmerice, atd., atd.
Bohužel, jakolidésipotřebujemepřipomínat, jakdůležité je vidětvěci ze širšíhoúhlupohledu. Mnoho z násvidípouze to, co je přednámi. Nevidímespojenímezimalýmivčelkami a faktem, žeopylují 70% globálníhozdrojejídla. Nevidímespojenímeziovocem a zeleninou a prací, kteroulidé a zvířatavynaložili, než se objevínapultech v obchodech: farmáři, opylovače, sklízeči, baliči, řidičitracků, atd. NevidímespojenímeziZemí, Prostorem, Nebesi.
Nevidímeširšíúhelpohledu, a kdyžříkáme, :”Jájsempouzejednaosoba, jakněcomůžuzměnit?” Znásobtetutoapatii 7,7 biliónemlidské populace a mámevelkýproblém.
Když se globálníoteplováníukazujejakolegitimní ,přítomnáhrosba, co můžemedělat?
Ve 3. díle, verze 21. BhagavadGíty, říkáKrišnaArdžunovi, ževelkáosobavedepříkladem, udávánormy, kteréjsounásledoványostatními po celémsvětě. Tutoverzijsmeprobírali a jakříká Sharon Gannon, s opakováním se zázrakmusístát!

Jednat se někdymůžezdátbýtohromující,
ale našekonánímůžebýtjemné,
nemusímenutitsvénázoryostatním.

Možnáosobastojícívefrontě za vámiuvidí, žepoužívátesvůjhrneknakávu, v obchodězase, žepoužívátesvétašky, nebovásvidí, žesikupujete tofu místo masa a třebanalavičce v parkuvásuvidí, žepoužíváteznovupoužitelnýpříbor. Možnápůjdou a koupísisvévlastníznovupoužívatelnévěci, možnáizažehnetekonverzaci. Hrajetesvojiroli a zachraňováníplanety se šíříjakodivokékvěty.

Praxeasánovánástakéučí o propojenívšeho. V poziciHory – Tāḍāsana – zarovnání v tétopozicimůžemeobjevit v každédalšíasáně, kteroupraktikujeme. Všechypozicemajístejnéfyzickévyrovnání, jen se lišítvarem.
Podobně, všenatétoplanetě, živé a naživé, pochází ze stejnýchelementů, jsmejenjinaktvarovaní.
Hora nebořekněmeZemě, je takéspojenímezivšemiostatnímiformami, kterézaujímáme. Beremepodobulidí – bojovníků, mudrců, svatých; zvířat – psa, opice, ptáků, žab, ryb, hmyzu. Zaujímámetvarykvětin a stromů. Zaujímámetvarynástrojů – kompas, pluh, loď. 
Hora – Země – je společnýmfaktorem. Vše na planetě, i to, nadčímpřemýšlímejakoneživé, pocházízezemě.

Praxejógy – fyzická, spirituální a filosofická – násučí, jak se vztahovat a spojovat se vším a všemiokolonássmysluplně a podpůrnýmzpůsobem.
Tāḍāsana – poziceHory – někdynazývanáSamasthiti – Vyrovnanýpostoj. Pozice je rovnoměrněvybalancovaná – vpředu/ vzadu, jednastrana/druhástrana, nahoře/dole – aletaké, vyrovnaněstojíme se Zemí.
TatoZemě se o násstará – dávánámjídlo, vodu, útočiště, život a my bychom zrovnatak měli o nípečovat.
sthira-sukham-āsanam (PYS 2.46) 
Spojení se Zemíbymělobýtstabilní a radostné.

Autor: April DeChagas
Originál zde.
Přeložila: NaděždaBrzobohatá (https://www.yogalokah.cz/l/kveten-nase-propojeni-a-prostredi/)

Teaching Tips

 • Teach alignment of Tāḍāsana in beginning of class, and pick one or two āsanas during class to break down alignment using the cues below. Suggestion – pick āsanas where the alignment is not as obvious (seated spinal twist, back bends)
 • Give an example (like white bark pine/Clark’s Nutcracker) of how humans rely on other living creatures.
 • Play audio clips from one of Alan Watts’ many lectures on inter-connectedness.
 • Reference Thich Nhat Hanh’s Interbeing.

Tāḍāsana:

 • Equal weight in both feet, front and back, side to side
 • Arches lifted
 • Calf muscles draw down towards the earth, front shins back, outer shins draw towards each other
 • As the lower legs are moving down and back, the upper half of the leg is lifting up – hamstrings lift, quadriceps lift, glutes lift (but without clenching the buttocks), outer thighs externally rotate, as the inner thighs draw towards each other
 • The lower belly is pulling in and up as the tail bone draws slightly down, in a way that the pubic bone and tail bone are drawing towards each other and the hips are neutral
 • Rib cage lifts up away from the hips creating length in the side body, and the lower ribs pull slightly in (but remember to draw the tail bone back down!)
 • Sternum lifts up (with the ribs still pulling in!)
 • Shoulders move down and back
 • Upper arms externally rotate, as the lower arms internally rotate.
 • Chin parallel to the earth
 • The entire lower half of the body is grounding down into the earth and the upper half of the body lifts up
 • All of the joints are stacked: head above shoulders, shoulders above hips, hips above knees, knees above ankles – the spine is in its full integrity

Now, try applying this alignment in any and every other pose.